Polityka prywatności obowiązująca od 2018 roku

 

Fundacja Międzynarodowy Ruch Latających Plecaczków / Flying Bag z siedzibą w Warszawie przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa, Polska jako Administrator Danych Osobowych informuje o celach, sposobach i zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. Zgodnie z art. 13 RODO oraz z partykularną zasadą szacunku dla prywatności opisujemy, jakie Twoje dane przetwarzamy, jakie podstawy prawne przetwarzania wykorzystujemy, jak długo przechowujemy Twoje dane oraz czy i komu je udostępniamy.

Sposoby przetwarzania danych osobowych

Przetwarzane przez nas dane osobowe przechowujemy w formie papierowej i elektronicznej, w zamykanych szafach, na serwerze, a także w komputerach. Zarówno dane w formie papierowej, jak i dane cyfrowe są przez nas odpowiednio zabezpieczane zgodnie z RODO, rozporządzeniami krajowymi o zachowaniu bezpieczeństwa informacji oraz normami z rodziny ISO 27001.
Podmioty, które do realizacji usług potrzebują przetwarzać administrowane przez nas dane osobowe są na podstawie umowy powierzenia danych osobowych zobowiązane do wprowadzenia ochrony co najmniej równej tej, którą sami wprowadziliśmy.

Cele i zasady przetwarzania danych osobowych

Jeśli szukasz informacji na naszej stronie:
Zbieramy przede wszystkim Twój adres IP za pomocą plików cookies w celu lepszego dostosowania strony do Twoich potrzeb oraz w celach statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (RODO art.6 ust.1 lit.f). Więcej informacji o cookies znajdziesz tutaj (link do polityki cookies).

Jeśli kontaktujesz sie z nami za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej lub za pomocą komunikatorów internetowych:
Przetwarzamy Twój adres korespondencyjny / adres e-mail / identyfikator w komunikatorze internetowym w celu odpowiedzi na list lub wiadomość elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (RODO art.6 ust.1 lit.f). Dane są usuwane po zakończeniu korespondencji lub zamknięciu sprawy, której dotyczyła korespondencja.

Jeśli jesteś naszym wolontariuszem / wolontariuszką:
Zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe, które Cię dotyczą tj.: imię, nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, nr telefonu, e-mail, szkoła, uczelnia. Celem przetwarzania jest realizacja celów statutowych Fundacji.
Dane przetwarzamy na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO, czyli podpisanej z Tobą umowy. Twoje dane udostępniamy innym wolontariuszom oraz organom upoważnionym z mocy prawa .
Twoje dane przechowujemy przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym zakończyła się nasza współpraca. Po upływie tego okresu dane zostaną bezpowrotnie usunięte.

Jeśli jesteś naszym rodzicem / opiekunem prawnym:
Zbieramy od Ciebie imię, nazwisko, nr telefonu oraz e-mail, abyś mogła/mógł wyrazić zgodę na uczestnictwo Twojego dziecka w wolontariacie oraz projektach i inicjatywach fundacji. Podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6.1.b RODO, tj. podpisanie umowy. Dane będziemy przechowywać do zakończenia wolontariatu Twojego dziecka. Nie będą one nikomu udostępniane.

Jeśli przekazujesz nam darowiznę:
Możesz wspierać Fundację finansowo, przekazując darowizny przelewem na rachunek bankowy.
W przypadku darowizny przekazanej nam przelewem na rachunek bankowy przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez bank, czyli: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit.b RODO, czyli umowa pomiędzy stronami oraz art 6 ust.1 lit.c RODO, tj. realizacja obowiązku prawnego.
Dane otrzymane w przelewie możemy wykorzystywać do wysyłki podziękowań za wpłatę. Jeśli nie życzysz sobie otrzymywania podziękowań, wyślij nam sprzeciw na adres e-mail: foundation@flyingbag.org.
Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy przez 5 lat od zakończenia roku, w którym odnotowaliśmy ostatnią wpłatę.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Posiadasz prawo do:

  • żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania kopii Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, jeśli nie życzysz sobie, abyśmy przetwarzali Twoje dane na postawie uzasadnionego interesu,
  • w razie uznania, że dane są przetwarzane z naruszeniem prawa – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje

  • Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji poszczególnych działań Fundacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skorzystanie z tych działań.
  • Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.